ระบบเก็บภาพและค้นหาภาพยุคใหม่

ระบบเก็บภาพและค้นหาภาพยุคใหม่

สามารถปรับใช้กับรูปแบบงานที่หลากหลาย อาทิ งานกีฬาต่างๆ งานซ้อมรับปริญญา งานแต่งงาน พิธีจบการศึกษา งานเลี้ยงรุ่น เป็นต้น ค้นหาภาพได้รวดเร็ว ทั้งจากภาพใบหน้าตัวอย่าง (Face Search) ตัวเลข อักขระตัวอย่าง (Number & Bib Search) ประสานงาน จัดตั้งทีมเพื่อบันทึกบรรยากาศ ความทรงจำ ผ่านภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ